Собрание на акционери


На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 8.5.2017 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 8.5.2017 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 10.5.2016 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 10.5.2016 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 22.4.2015 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 22.4.2015 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
Прашање: До кога би се движел ваквиот негативен тренд на работењето на Макпетрол АД Скопје?
Одговор: Во извештајот на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2014 година, исцрпно се наведени причините за искажаната загуба. Со нивно надминување, за што се преземаат соодветни активности, ќе се создадат услови за успешен развој на Друштвото.
На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 15.5.2014 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 15.5.2014 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 26.07.2013 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 26.7.2013 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС
На денот на објавувањето на јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери на Друштвото 25.05.2012 година, МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје има издадено вкупно 112.382 обични акции. Вкупниот број на обични акции со право на глас на 25.5.2012 година изнесува 112.382 акции.
Врз основа на член 392-а став 7 од Законот за трговските друштва, ги известуваме акционерите на ,,Макпетрол,,А.Д.-Скопје дека, кај полномошниците наведени подолу во листата, постои конфликт на интерес од следниве причини: ЛИСТА НА ПОЛНОМОШНИЦИ КАЈ КОИ ПОСТОИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС