Глицерол


Глицеролот најчесто се употребува како енергенс за производство на топлинска енергија во постројки кои се димензионирани и наменети за согорување на истиот. Доколку се подложи на дополнителна преработка и прочистување, глицеролот може да се примени и како суровина за производство на метанол, водород, антифриз, како суровина за производство на производи и адитиви за фармацевската, прехрамбената, градежната индустрија и др.

Повеќе информации за продуктот

Основни податоци за производот