Екстра лесно EL-1

Енергенс за топол дом


Енергенс наменет за добивање топлина во домаќинствата, односно во инсталации што не се опремени со системи за предгреење на горивото.

Според својот квалитет одговара на македонскиот стандард за квалитет на масла за горење МКС Б.Х2.430. Ниската содржина на сулфур од максимум 0,1% (m/m) овозможува користење на истото во градски и урбани средини без опасност од зголемување на штетните издувни гасови.

Дополнителното адитивирање на овој вид гориво, што се врши од страна на ,,Макпетрол” АД со повеќенаменски, висококвалитетен адитив од реномиран производител, обезбедува дополнителни бенифиции на потрошувачите, како што се: подобро согорување, а со тоа и зголемена енергетска искористеност на горивото, намалување на потрошувачката, како и подобрена точка на течење т.е. полесна употреба во зимски услови при ниски температури.

Екстра лесно масло за домаќинства ЕЛ-1 може да се уплати на следните Бензински станици:

 Име:  Работно време:  Адреса:   Телефон: 
Сингелиќ00.00 - 24.00ул. Методија Андонов-Ченто бр.146-А, 1000 Скопје3153007
Крива Паланка06.00 - 22.00ул. Маршал Тито бр.26, 1330 Крива Паланка3153015
Билјанини Извори00.00 - 24.00Булевар Туристичка бр.2А, 6000 Охрид3153022
Подмоље00.00 - 24.00Населено Место Без Уличен систем, Подмоље, 6000 Охрид3153023
Струга00.00 - 24.00ул. Пролетерски Бригади бр.68, 6330 Струга3153024
Прилеп 106.00 - 22.00ул. Александар Македонски бр.114, 7500 Прилеп3153025
Кочани 300.00 - 24.00ул. Димитар Влахов бр.111, 2300 Кочани3153030
Делчево 107.00 - 19.00Булевар Македонија бр.4А, 2320 Делчево3153032
Берово06.00 - 22.00ул. Маршал Тито бр.3/А, 2330 Берово3153033
Градско 106.00 - 22.00ул.Александар Македонски бр.108 Градско3153036
Неготино00.00 - 24.00ул. Маршал Тито бр.2А, 1440 Неготино3153037
Кавадарци00.00 - 24.00ул. 29-ти Ноември бр.38, 1430 Кавадарци3153038
Гевгелија 106.00 - 22.00Булевар Гевгелија бр.22, 1480 Гевгелија3153039
Радовиш00.00 - 24.00Булевар Александар Македонски бр.21, 2420 Радовиш3153047
Прилеп 406.00 - 22.00Булевар Маршал Тито бр.128-А, 7500 Прилеп3153052
Лисиче00.00 - 24.00Булевар Србија бр.26, 1000 Скопје3153053
Свети Николе06.00 - 22.00ул. Маршал Тито бр.100, 2220 Свети Николе3153055
Бутел00.00 - 24.00ул. Александар Урдаревски бр.6, 1000 Скопје3153064
Куманово 300.00 - 24.00624 бр.2, 1300 Куманово3153080
Тетово 200,00 - 24,00ул. Илинденска бр.бб, 1200 Тетово3153088
Прилеп 306.00 - 22.00ул. Моша Пијаде бр.232, 7500 Прилеп3153094
Македонски Брод06.00 - 22.00ул. Маршал Тито бр.2, 6530 Македонски Брод3153096
Струмица 306.00 - 22.00Булевар Гоце Делчев бр.115, 2432 Струмица3153098
Конче07.00 - 14.00; Сабота 07.00 - 12.00; Недела не работим.в./Лакавици, 2424 Конче3153126
8-ми километар06.00 - 18.00бр. Делница Штип-Лакавица 8-ми км, 2000 Штип3153133