Битумен


Битуменот се користи за изградба на патишта, како базна суровина за индустриско производство на полимер модификуван битумен, како суровина во индустријата за производство на изолациски материјал и др.

Повеќе информации за продуктот

Основни податоци за производот