Мазут


Гориво првенствено наменето за користење како енергенс за добивање топлина во индустријата во инсталации што се опремени со системи за предгреење на горивото.

Според својот квалитет одговара на македонскиот стандард за квалитет на масла за горење МКС Б.Х2.430.

Ниската содржина на сулфур од максимум 1% тежински овозможува користење на истото во урбани средини без опасност од зголемување на максимално дозволеното количество штетни издувни гасови.

 

Повеќе информации за продуктот

Основни податоци за производот