HIDRA HLP 22, 32, 46, 68, 100


Хидрауличните масла LUBEX HIDRA HLP 22, 32, 46, 68 и 100 се нафтени хидраулични масла произведени од рафинирани нафтени базни масла со висок квалитет. Се користат како течности за пренос на движење и за работа на сите хидраулични системи на нормални работни температури, а исто така и за подмачкување на лежишта, запчаници и друга опрема во различни циркулирачки системи.

СПЕЦИФИКАЦИЈА AISO 6743/4 – HM; ISO 11158 - HM; DIN 51524/2 - HLP; SPERRY VICKERS I-286-S; SPERRY VICKERS M-2950-S

ПАКУВАЊЕ1L* 10L Буре

*За HLP 46 и HLP 68 има пакување и од 1L

Типични вредности
32 46 68 100
Изглед бистра бистра бистра бистра
Густина 15℃,kg/m³ 873,7 864,5 865,3 886,6
Кинематски вискозитет на 40℃,mm²/s 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110
Индекс на вискозитет 99 112 112 90
Точка на палење 190 220 220 230
Точка на течење, ℃ -25 -23 -23 -20
Деемулзивни карактеристики 40-40-0(15min) 40-40-0(15min) 40-40-0(15min)
Склоност на создавање на пена и стабилност на пената (склоност/стабилност)

◦ на 25 °S во cm³ пена, мах
◦ на 25 °S во cm³ пена, мах
◦ на 25 °S (после испитување на 95 °S) во cm³ пена, мах

0/0
30/0
10/0
0/0
30/0
10/0
0/0
30/0
10/0