ATF TYPE A SUFIX A


АТФ маслото е наменето за подмачкување на полуавтоматските и автоматските менувачи, хидрауличните управувачи и спојки, како и серво системите. Погодно е за употреба кај моторните возила, автобусите, камионите, замјоделските и градежните машини во склад со препораките на производителот.

СПЕЦИФИКАЦИЈА GM ATF type A Suffix A; VOLVO 97325

ПАКУВАЊЕ1L Буре
Типични вредности
Изглед бистра
Густина 15℃, kg/m³ 864,7
Точка на точење, ℃ -36
Кинематски вискозитет на 40℃ 40,79
Кинематски искозитет на 100℃ 7,498
Индекс на вискозитет 152
Точка на палење, ℃ 215