Почетна  Контакт  English
почетна Дејности Услуги Лабораторија
 
 
Лабораторија на Макпетрол АД

Лабораторијата на „Макпетрол“ АД е независна лабораторија за тестирање на нафтените деривати и биодизел, и работи во согласност со стандардот МКС ИСО/ИЕЦ 17025.

Испитувањата ги врши во согласност со стандардни меѓународни, европски и национални методи за тестирање: ИСО, ЕН, МКС, АСТМ, ИП итн.

Раководството на Лабораторијата има јасно дефинирана политика за квалитетот, чија основна цел е да обезбеди квалитет на резултатите од лабораториските тестирања што ги исполнуваат и ги надминуваат барањата на корисниците.

Лабораторија на Макпетрол АДКвалитетот на лабораториските услуги се постигнува со контрола на квалитетот во сите аспекти на лабораториското работење, а преку учество во меѓулабораториски споредби (Proficiency Testing во иис-Холандија) се обезбедува професионална оценка за лабораториската изведба, професионалност и компетенција.

Способноста за извршување тестирања од областа на нафтени деривати и биодизел е потврдена со добивањето акредитација од страна на англиското акредитационо тело - УКАС и Институтот за акредитација на Република Македонија.

Со добивањето на акредитација од УКАС, Лабораторијата на „Макпетрол“ АД е единствена лабораторија во регионот чиишто резултати од тестирањата се меѓународно признати.

Лабораторијата има квалификуван и обучен персонал и располага со најнова опрема за тестирање што е во согласност со стандардните тест методи за нафтени деривати и биодизел, и тоа:

 • Бензин
 • Дизел
 • Биодизел
 • ЈЕТ-А1
 • Авиобензин
 • Мазут
 • ЕЛ
 • Масла
 • ТНГ
 • Испитувањата се изведуваат според стандардни и интерно развиени методи. Притоа се користат следниве инструментални техники и методи:

 • Хроматографија (ГС)
 • Спектрометрија (ФТИР, ААС, ИСП)
 • Рендгенска флуоресценција
 • УВ флуоресценција
 • Флуоресцентна индикаторска апсорпција
 • Потенциометрија
 • Кулометрија
 • Други физичко-хемиски мерења и испитувања
 • Лабораторија на Макпетрол АДНепристрасноста и незвисноста при тестирањето, како и работењето според највисоките етички стандарди, притоа запазувајќи ги основните правила на деловност во сите ситуации, одржување висок професионализам, чесност и доверба, се основните начела во работењето на Лабораторијата на „Макпетрол“ АД. Овој принцип на работење подеднакво се применува за секој корисник којшто бара услуги за тестирање.